Mary Zam

I'm

Mary
Zam

Senior Web Developer

DataViz pragmatic

JavaScript addict

C# & .Net lover